W Kłębuszkach dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuła się komfortowo i bezpiecznie, dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep.

 § 1

 Wstęp

1.      Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu internetowego (w tym potencjalnych Klientów) korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.klebuszki.pl zwanego dalej Sklepem. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach Sklepu internetowego.

2.      Wszystkie słowa i wyrażenia, które zastosowano w niniejszym dokumencie, a rozpoczynające się dużą literą (np. Klient, Sprzedawca, Zamówienie, Sklep) mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

3.      Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO jest Klaudia Chronowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kłębuszki Klaudia Chronowska, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wybickiego 14c, 83-120 Subkowy, NIP: 5932519246, REGON: 386399980,  telefon kontaktowy: 690 910 820, adres poczty elektronicznej: kontakt@klebuszki.pl, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

§ 2

Informacje ogólne

1.      Sprzedawca przetwarza Dane zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad przejrzystości i rzetelności,  w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy z Użytkownikiem (tj. realizacja zamówienia, wysyłka newslettera, udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkownika i reklamacje oraz ewentualne inne usługi zawarte w treści wniosku Użytkownika art. 6 ust. 1b RODO), w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe, art. 6. ust. 1c RODO), jak również w celu tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne.

 2.      Administrator informuje, że Sklep internetowy stosuje  protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer ) dostarczany przez Let's Encrypt.

 3.      Administrator ma prawo a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej, np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

4.      Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w Sklepie internetowym, tym samym ich brak u niemożliwi zawarcie takiej Umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia Umowy wskazany jest w Regulaminie Sklepu internetowego.

§ 3

Odbiorcy danych osobowych Sklepu internetowego

1.      W celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie  koniecznym do jego zrealizowania.

2.      Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego są:

a)     podmioty obsługujące płatności elektroniczne; Administrator powierza dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,

b)     dostawcy usług wspomagających pracę Administratora Sklepu internetowego np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, poczty elektronicznej, firmy obsługujące system mailingowy do wysyłki Newslettera, hostingodawcy, podmioty świadczące usługi księgowe.

 3.      Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem Sklepu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.

4.      Przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu internetowego www.klebuszki.pl Administrator powierza następującym podmiotom:

a) Damian Baranowski DB MEDIA, ul. Droga Męczenników Majdanka 74/115, 20-325 Lublin, NIP: 9462656900, REGON: 363475383 - w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest Sklep internetowy,

b) Różanowska Lucyna Biuro Rachunkowe, ul. Kwiatowa 21, 83-110 Tczew, NIP :5832478387, REGON: 222113011 - w celu prowadzenia dokumentacji księgowej, w celu realizacji obowiązku rozliczeń podatkowych i księgowości, w celu prowadzenia księgowości działalności gospodarczej właściciela Sklepu internetowego,

c) PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887,  Regon: 301345068, Nr KRS 0000347935 -  w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar oraz w celu realizowania płatności internetowych Sprzedawcy.

 § 4

Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

1.      Administrator pozyskuje informacje o Klientach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w  związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego.  Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Klientów.

1.     2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w Sklepie internetowym aby ułatwić korzystanie  z usług świadczonych drogę elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług

3.      Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Klientów Sklepu internetowego.

4.      W ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Administrator przetwarza dane osobowe  Klientów w następujących celach:

a)     podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta;

b)     zagwarantowanie pełnej obsługi Klienta sklepu w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami,

c)      kontaktowania się  z Klientami w odpowiedzi na zapytania przesłane poprzez czat, kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,

d)     świadczenia usług niewymagających założenia konta i zakupu Towaru, tj. przeglądania stron www Sklepu internetowego, obsługi wyszukiwarki Towarów, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Klientów,

e)     dostosowywania oferty i doświadczeń Klienta,

f)       wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy dotyczącej świadczenia Usług drogą elektroniczną,

g)     prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego,

h)     rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania,

i)       marketingu bezpośredniego produktów i usług,

j)       wysyłki Newslettera,

k)     organizacji konkursów i programów lojalnościowych,

Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a)     imię i nazwisko,

b)     adres poczty email

c)      numer telefonu komórkowego

d)     adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy)

e)     data urodzenia (opcjonalnie)

6.      W przypadku Usługobiorców lub  Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 7.      Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Towarów) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

 8.      Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Klienta, która obejmuje kontakt z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu,  jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli  po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

 9.      Dane Klienta, który zakładając Konto dokona rejestracji w Sklepie internetowym będą  gromadzone na   podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy Klient zdecyduje się na zawarcie umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10.  Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient podaje dane osobowe, które są  wykorzystywane w celu wykonania umowy czyli w związku z realizacją Zamówienia (art.6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego  (art. 6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).

 11.  Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 12.  Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

 13.  W ramach funkcjonalności na stronie Sklepu internetowego dostępna jest usługa Newsletter. Dane przekazane w związku z zapisem na Newslettera wykorzystywane są  wyłącznie do wysyłki Newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 14.  Dobrowolnie udzielona zgoda na przesyłanie Newslettera lub informacji handlowej może być w każdej chwili cofnięta na wniosek Klienta, który zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 15.  W ramach Usługi Newsletter w każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Newslettera a także skorzystać z prawa do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO.              

§ 5

Prawa osób, których dane dotyczą

1.      RODO nadaje Klientom przedmiotowe uprawienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są  jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Klient będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie  przesłać oświadczenie woli na adres e-mail Sklepu internetowego kontatk@klebuszki.pl lub adres siedziby Administratora podany w Regulaminie oraz na stronie głównej Sklepu internetowego.

 2.      Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.

 2.1  Klient w każdym czasie może  zgłosić się do Administratora  w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a  jeśli ma to miejsce Klient ma prawo:

a)     do uzyskania dostępu do danych osobowych,

b)     do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania danych Klienta,  o prawach jakie przysługują Klientowi na mocy, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

c)      do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

3.      Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO:

3.1 Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego.

4.      Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO.

a)     Klient może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych,

b)     Klient ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

o   dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

o   wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta,

o   wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich  danych w celach marketingowych,

o   dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

c)      pomimo zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

d)      usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.

5.      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

a) Klient akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie  Sklepu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,

b) Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego,

c) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,

d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,

e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

6.      Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  realizowane na podstawie art.21 RODO.

a)     Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

b)     przesłana przez Klienta w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,

c)      jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny  dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

7.      Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODO

7.1  Klient ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

a)     kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,

b)     przetwarzanie  danych osobowych Klienta jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c)      dane osobowe Klienta przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń Klienta,

d)     gdy Klient zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta.

8.      Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

8.1  Klient ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych                                       w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz  do przesłania ich  innemu Administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klienta innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

8.2  Klientowi przysługuje  również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 7

Polityka Cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1.      Sklep internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów Sklepu jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.      Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony Sklepu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury Sklepu internetowego. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Sklepu internetowego.

3.      Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a)     Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

b)     Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

4.      Administrator usługi  wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)      zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (Administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),

b)     popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (Administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

5.      Google LLC, Facebook Inc są podmiotami z państwa trzeciego- Stanów Zjednoczonych, które  przystąpiły do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

6.      Klient w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu internetowego, w tym  uniemożliwić złożenie Zamówienia.

7.      Jeśli Klient podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge. 

§ 8

Postanowienia końcowe

1.      Niniejsza Polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z Politykami prywatności i Regulaminami tych stron.

2.      Powyższa Polityka prywatności odnosi się tylko do Sklepu internetowego Administratora.

3.      Istnieje możliwość rozszerzenia oferty Sklepu internetowego co tym samym stwarza możliwość zmiany treści Polityki prywatności o czym Klient zostanie poinformowany stosownym komunikatem na stronie Sklepu.

4.      W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Sklepu internetowego, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej kontakt@klebuszki.pl

Produkt dodany do listy życzeń
Ta witryna używa do prawidłowego działania plików cookies(tzw. ciasteczek). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.