§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.klebuszki.pl prowadzonego przez Kłębuszki Klaudia Chronowska z siedzibą w Subkowach przy ul. Wybickiego 14c, NIP 5932519246, REGON 386399980, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.klebuszki.pl

2.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.klebuszki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

2.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;

2.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kłębuszki a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

2.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 14p1, poz. 1176 ze zm.);

2.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

2.10. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która odwiedza Sklep, w tym dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu oraz kontaktuje się z obsługą Sklepu.

2.11. Sprzedawca - oznacza firmę Kłębuszki Klaudia Chronowska z siedzibą w Subkowach (83-120 Subkowy), ul. Wybickiego 14c NIP 5932519246, REGON 386399980, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: kontakt@klebuszki.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

§ 3

Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.klebuszki.pl

3.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) Warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.klebuszki.pl oraz sporządzić jego wydruk.

3.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego.

3.6. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.

3.7. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

§ 4

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

4.1. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja w jego ramach.

4.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z dodatkowych usług dotyczących Zamówień.

4.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,

c) Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kłębuszki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy

4.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

4.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Kłębuszki,

e) Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 5

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.klebuszki.pl, dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku - "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" (przy płatności przelewem i przy płatności przez system przelewy24) – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" (przy płatności przelewem i przy płatności przez system przelewy24).

5.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kłębuszki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 6

Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.  Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. jako Dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu, który zostanie wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

6.3. Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do 10 dni od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy

6.4. Cennik dostaw dostępny jest na stronie głównej Sklepu (Dostawa)

§ 7

Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i dotyczą tych, których zawartość jest opisana przy każdym z wyświetlanych na stronach Sklepu Towarze.

7.2. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie:

a) Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia):

KŁĘBUSZKI KLAUDIA CHRONOWSKA 65 1870 1045 2078 1067 3786 0001 (NEST BANK),

b) Korzystając z szybkich płatności elektronicznych świadczonych przez firmę przelewy24 (w tym przypadku wysyłka dokonana zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta i po skompletowaniu Zamówienia)

7.3. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu (Dostawa)

 § 8

Uprawnienia do odstąpienia od umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

8.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8.6. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod niniejszym regulaminem.

 § 9

Reklamacje i zwroty

9.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres KŁĘBUSZKI KLAUDIA CHRONOWSKA, ul. Wybickiego 14c, 83-120 Subkowy, na adres mailowy: biuro@klebuszki.pl . Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Kłębuszki Klaudia Chronowska, ul. Wybickiego 14c, 83-120 Subkowy, NIP 5932519246, REGON 386399980 lub na adres mailowy: kontakt@klebuszki.pl

10.2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

10.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§11

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

11.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą, Użytkownik sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

11.2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

11.3. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Sklep jest KŁĘBUSZKI KLAUDIA CHRONOWSKA z siedzibą w Subkowach (83-120) przy ul. Wybickiego 14c, NIP 5932519246, REGON 386399980, e-mail: kontakt@klebuszki.pl (dalej „Administrator”).

11.4. Przetwarzane dane.

11.4.1. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających sklep oraz Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę.

11.4.2. Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji konta oraz składania zamówienia w Sklepie to:

  • Adres e-mail
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres (w tym: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • Nazwa Firmy (opcjonalnie)
  • Data urodzenia (opcjonalnie)Numer telefonu (opcjonalnie)

Wyżej wymienione dane przetwarzane są za zgodą Użytkownika w celu realizacji zamówienia, w tym dostarczenia go do Użytkownika, a także kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z jego kontem w Sklepie a także zmianami regulaminu. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Użytkownika konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie.

11.4.3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika osobnej zgody na wysyłanie Newslettera, adres e-mail jest dodatkowo wykorzystywany w celu przekazywania Użytkownikowi informacji o nowościach, produktach i ofertach Sklepu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera, czyli do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na jego subskrypcję.

11.4.4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika osobnej zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych w formie e-mail, adres e-mail Użytkownika jest dodatkowo wykorzystywany w celu przekazywania Użytkownikowi treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych lub skasowania konta Użytkownika w Sklepie.

11.4.5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika osobnej zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych w formie SMS, numer telefonu jest dodatkowo wykorzystywany w celu przekazywania Użytkownika tekstowych treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych lub skasowania konta Użytkownika w Sklepie.

11.4.6. W przypadku złożenia przez Użytkownika zapytania czat lub też bezpośrednio poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@klebuszki.pl - dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu obsłużenia złożonego zapytania. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, nie dłużej niż 3 lata od zakończenia obsługiwania tego zapytania.

11.4.7. W przypadku pozostawienia przez Użytkownika komentarza na Blogu prowadzonego w ramach Sklepu – dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu oraz będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozostawienia komentarza.

11.4.8. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

11.5 Bezpieczeństwo.

11.5.1. Administrator dokłada wszelkich starań aby gromadzone oraz przetwarzane dane osobowe były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

11.5.2. Sklep chroniony jest certyfikatem SSL dostarczanym przez Let’s Encrypt

11.5.3 Udostępnianie gromadzonych danych

11.5.4 Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

11.5.5  Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych jest Damian Baranowski DB MEDIA z siedzibą w Lublinie, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74/115, 20-325 Lublin, świadczący Administratorowi usługę hostingu Sklepu.

11.6. Prawa Użytkownika

11.6.1. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, wyeksportowania oraz wglądu w dane osobowe przetwarzane przez Sklep, a także prawo do ograniczenia przetwarzanych danych oraz cofnięcia każdej uprzednio dokonanej zgody . Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia konta w Sklepie) oraz prawo do bycia anonimowym.

11.6.2. Użytkownik może realizować te prawa logując się do Panelu Użytkownika w Sklepie (Moje konto > Informacja) oraz dokonując niezbędnych zmian, lub też kontaktując się bezpośrednio z obsługą sklepu za pomocą maila dostępnego pod adresem kontakt@klebuszki.pl

11.6.3 Gdyby w Sklepie zdarzyło się wypłynięcie danych osobowych, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony w ciągu 72 godzin od wystąpienia zdarzenia.

11.6.4 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna on, że przetwarzanie dotyczących Użytkownika danych osobowych narusza przepisy prawa.

11.7. Pliki Cookies

11.7.1. Sklep korzysta z plików Cookies - są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

11.7.2. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – Użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika.

11.7.3. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika.

11.7.4. Korzystając ze Sklepu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

§ 12

Postanowienia końcowe

12.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Kłębuszki
Klaudia Chronowska
ul. Wybickiego 14c
83-120 Subkowy

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

Produkt dodany do listy życzeń
Ta witryna używa do prawidłowego działania plików cookies(tzw. ciasteczek). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.